ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE

ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE

ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE

Brak komentarzy do ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE

PANEL ZGŁOSZENIOWY
LISTA STARTOWA

otwarcie zesonu w PZ 2019

Regulamin „Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce 2019”

 1. Nazwa imprezy: Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce 2019
 2. Organizatorzy: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz miasto i gmina Skoki
 3. Termin: 23 marca 2019
 4. Start meta: Gościniec Winnica, ul. Dzwonowska 1, Sławica
 5. Trasy:
  1. Rowerowa ok 30 km, start 9:30
  2. Biegowa ok 11 km, start 10:45
  3. Nordic walking ok 11 km, start 10
 6. Warunki uczestnictwa:
  1. Obowiązkowe zgłoszenie chęci udziału w imprezie we elektronicznym systemie
  2. Start zapisów 1 marca 2019 do 20 marca lub do wyczerpania miejsc
  3. Limit zgłoszeń to 380 osób.
  4. Udział bezpłatny
 7. Organizator zapewnia:
  1. Przewodników na trasach
  2. Posiłek regeneracyjny na mecie
  3. Możliwość udziału w konkursie z nagrodami
 8. Postanowienia końcowe:
  1. udział w zgłoszeniu jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku w relacji z imprezy i innych materiałach promocyjnych organizatorów.
  2. uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie i ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie imprezy.
  3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

Ochrona danych osobowych – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych w związku z organizacją imprezy: Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce 2019, organizowanej w dniu 23 marca 2019 jest: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, ul Nowy Rynek 8. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
  2. przez e-mail: sekretariat@puszcza-zielonka.pl
  3. telefonicznie: 61 811 41 42
 1. Cel, charakter i zakres przetwarzania
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce 2019 oraz zapewnienia uczestnikom świadczeń rajdowych, weryfikacji list rajdowych i określeniu frekwencji, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego:
   – wywiązanie się z obowiązków Umowy Podstawowej, tj. zapisu uczestników na
   – Rajdy oraz sporządzenia formularzy zgłoszeniowych, sporządzenia końcowej
   – listy rajdowej i indywidualnych kart zgłoszeń zawierających oświadczenia
   – uczestników.
  3. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje (zwykłe/szczególne, zakres) danych osobowych: nazwiska i imiona, daty urodzenia, adresy e-mail, oraz nazwy miejscowości zamieszkania wraz z kodem pocztowym.
   Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: uczestnicy Rajdu.
  4. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, na stronie Organizatora.
  5. Państwa wizerunek wykorzystany zostanie w celu promocji imprezy turystycznej Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce 2019 oraz w celu promocji turystyki na stronach internetowych www.turystyka.puszcza-zielonka.pl, www.facebook.com/turystyka.zmpz oraz w mediach, we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych, materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp.Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej w punkcie 1 OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO.
 1. Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom rajdu w celach organizacji imprezy oraz operatorowi zapisów online.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
 • przez e-mail: iod@puszcza-zielonka.pl
 • telefonicznie: 61 811 41 42
 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi mają Państwo prawo do:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Państwa  danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa  zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto mają Państwo prawo do:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa  danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa  zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

 

            

 

About the author:

Dodaj komentarz

Back to Top

%d bloggers like this: